Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ


 

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจในการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกระบบ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ SAP มาใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อไปในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ได้มีการนำระบบ SAP เข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชีจึงมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่พร้อมด้านทักษะด้านโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี และก้าวทันเทคโนโลยีทีทันสมัยที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อเป็นจุดแข็ง มีความโดดเด่นและโอกาสให้กับบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้ศึกษาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เสมือนประกอบวิชาชีพบัญชีจริง โดยการจำลองเหตุการณ์ทางธุรกิจผ่านกิจกรรม “Accounting Game Online” ซึ่งเป็นระบบการบันทึกบัญชีและวิเคราะห์รายการค้าบนระบบคอมพิวเตอร์แบบ Real-time ทำให้บรรยากาศให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อและยังสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่สร้างขึ้นมา โดยสาขาวิชาการบัญชีจะนำมาใช้เตรียมความพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาต่อไป อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) ประธานหลักสูตร กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของสาขาบัญชี ที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของตลาดแรงงาน อาทิเช่น การเป็นนักบัญชีต้นทุน สมุห์บัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมถึงนักวิชาการเงินและบัญชีในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากคุณสมบัติของนักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน IT ซึ่งสาขาวิชาการบัญชีของเรา เน้นด้าน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System : AIS) ดังนั้น การศึกษาดูงานครั้งนี้จะทำให้บัญชีบัณฑิต ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความโดดเด่น มีจุดแข็ง และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งของประเทศไทย”  
 

อับโหลดวันที่ : 27/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 386


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาการจัดการการโรงแรมสร้างชื่อเสียงคว้า 3 รางวัล จาก 5th THM FAIR
แจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์
อบรมฟรี การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ
มทบ.22 จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร
ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งเสริมความสำคัญของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ส่งประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาลูกรัก" ด้วยกระบวนการ Coaching
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนมาก)
12345678

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์