Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ


 

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจในการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกระบบ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ SAP มาใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อไปในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ได้มีการนำระบบ SAP เข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชีจึงมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่พร้อมด้านทักษะด้านโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี และก้าวทันเทคโนโลยีทีทันสมัยที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อเป็นจุดแข็ง มีความโดดเด่นและโอกาสให้กับบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้ศึกษาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เสมือนประกอบวิชาชีพบัญชีจริง โดยการจำลองเหตุการณ์ทางธุรกิจผ่านกิจกรรม “Accounting Game Online” ซึ่งเป็นระบบการบันทึกบัญชีและวิเคราะห์รายการค้าบนระบบคอมพิวเตอร์แบบ Real-time ทำให้บรรยากาศให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อและยังสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่สร้างขึ้นมา โดยสาขาวิชาการบัญชีจะนำมาใช้เตรียมความพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาต่อไป อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) ประธานหลักสูตร กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของสาขาบัญชี ที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของตลาดแรงงาน อาทิเช่น การเป็นนักบัญชีต้นทุน สมุห์บัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมถึงนักวิชาการเงินและบัญชีในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากคุณสมบัติของนักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน IT ซึ่งสาขาวิชาการบัญชีของเรา เน้นด้าน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System : AIS) ดังนั้น การศึกษาดูงานครั้งนี้จะทำให้บัญชีบัณฑิต ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความโดดเด่น มีจุดแข็ง และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งของประเทศไทย”  
 

อับโหลดวันที่ : 27/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 928


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญ การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันดินโลกปี 2561หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ขอเชิญร่วมประกวด "TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,500,000 บาท จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวิธีรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์