Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ


 

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจในการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกระบบ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ SAP มาใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อไปในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ได้มีการนำระบบ SAP เข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชีจึงมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่พร้อมด้านทักษะด้านโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี และก้าวทันเทคโนโลยีทีทันสมัยที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อเป็นจุดแข็ง มีความโดดเด่นและโอกาสให้กับบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้ศึกษาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เสมือนประกอบวิชาชีพบัญชีจริง โดยการจำลองเหตุการณ์ทางธุรกิจผ่านกิจกรรม “Accounting Game Online” ซึ่งเป็นระบบการบันทึกบัญชีและวิเคราะห์รายการค้าบนระบบคอมพิวเตอร์แบบ Real-time ทำให้บรรยากาศให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อและยังสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่สร้างขึ้นมา โดยสาขาวิชาการบัญชีจะนำมาใช้เตรียมความพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาต่อไป อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) ประธานหลักสูตร กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของสาขาบัญชี ที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของตลาดแรงงาน อาทิเช่น การเป็นนักบัญชีต้นทุน สมุห์บัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมถึงนักวิชาการเงินและบัญชีในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากคุณสมบัติของนักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน IT ซึ่งสาขาวิชาการบัญชีของเรา เน้นด้าน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System : AIS) ดังนั้น การศึกษาดูงานครั้งนี้จะทำให้บัญชีบัณฑิต ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความโดดเด่น มีจุดแข็ง และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งของประเทศไทย”  
 

อับโหลดวันที่ : 27/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 749


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
การประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018" ในห้วข้อ "้Why I want to have my adventure in Malaysia"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หัวข้อ "การทำธุรกิจที่ไม่มีวันตาย..ในยุคดิจิตอล"
แจ้งเวียนโครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิทัล ในยุค ๔.๐”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรม ระหว่างวันที่ 5 - 27 พ.ค. 61 ทั้งหมด 4 หลักสูตร
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ Universitas Muhammadiyah อินโดนีเซีย
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์