Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560


 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจบสำเร้จการศึกษา

โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

1. นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวรวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.15 ขึ้นไป

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิที่จัดขึ้นได้

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และดำเนินการส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 ธันวาคม 2560  
 

อับโหลดวันที่ : 28/11/2560   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 2332


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 28183518659ทุนการศึกษามูลนิธิอายิดนะโมโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 3 มูลนิธิ
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธา คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถ และ ทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ประกาศรับสมัครนักศุึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุลบราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805