Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย


 

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 2  ประเภททุน ดังนี้

1.  ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (International Scholar Exchange Fellowship-ISEF)

2.  ทุนวิจัยภายในประเทศ (Internal Research Fund) ระยะเวลา 1  ปี  งบประมาณตามจริง สำหรับโครงการ 1 ปี  มีกรรมการพิจารณาความเหมาะสม

หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  
 

อับโหลดวันที่ : 13/11/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 447


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 13184150719ทุนวิจัยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์