Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดดังเอกสารแนบ เพื่อเป็นประโยชน์
ด้านการบริหารวิชาการ การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm
   
 

อับโหลดวันที่ : 4/10/2560   โดย กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย   อ่านแล้ว : 1771


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 405278Standard Curr-2558-Book.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805