Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงการวิจัย


 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงการวิจัย  
 

อับโหลดวันที่ : 9/8/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 325


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 920030851ขออนุมัติแก้ไขสัดส่วนวิจัย-ตัวอย่าง.doc
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงการวิจัย
แบบฟอร์มส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
ขออนุมัติ (เบิก/ยืม) เงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ (วิจัย/ วิชาการการ) ในวารสารวิชาการ-เงินรายได้คณะ
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า-เงินรายได้คณะ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยงบประมาณ (เงินแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
บันทึกส่งร่างรายงานโครงการวิจัยงบประมาณ (แผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
ขออนุมัติยกเลิกและส่งคืนเงินโครงการวิจัย
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์