Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560


 

วันพุธที่ สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3 คณะบริหารศาสตร์

สาขาวิชา

ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

เวลา

ห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การจัดการธุรกิจ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การตลาดค้าปลีก 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การตลาด 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การจัดการการโรงแรม 

10.00 – 11.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การเงินและการธนาคาร 

11.00 –  12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

12.00 – 13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การบัญชีอับโหลดวันที่ : 1/8/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 537


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมฟรี! #การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น
การกวดขันและให้นักศึกษาผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการขอบคุณ ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
คณะบริหารศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงแรม Marriott Executive Apartment Mayfair Bangkok และการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประสบความสำเร็จล้นหลาม “คืนสู่เหย้าชาวบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ” ครั้งที่ 1
ประกาศยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย
ขอเชิญนักศึกษาปี 4 บริหารศาสตร์ คณาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สนใจ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยาย “การสร้าง hashtag เพื่ออนาคตการทำงาน”
“บุคลากรบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมส่งเสด็จ ร.๙ สู่สวรรคาลัย ร่วมกับประชาชนวารินชำราบ ๒๖ ต.ค.๖๐”
รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ TOEIC สอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ห้อง 13031 เวลา 16.00-19.00
1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์