Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560


 

วันพุธที่ สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3 คณะบริหารศาสตร์

สาขาวิชา

ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

เวลา

ห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การจัดการธุรกิจ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การตลาดค้าปลีก 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การตลาด 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การจัดการการโรงแรม 

10.00 – 11.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การเงินและการธนาคาร 

11.00 –  12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

12.00 – 13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การบัญชีอับโหลดวันที่ : 1/8/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 113


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
คณะบริหารศาสตร์ นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุทัย อันพิมพ์ และ ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ ในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุก​รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์"
คณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะเข้าพบท่านคณบดีเพื่อหารือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกคนที่สนใจเข้าศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์