Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :งานวิจัยจัดโครงการอบรม "จุดประกายการวิจัยและพัฒนา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้โดนใจแหล่งทุน"


 

งานวิจัย คณะบริหารศาสตร์ จัดอบรม"จุดประกายการวิจัยและพัฒนา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้โดนใจแหล่งทุน" โดย คุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนวิจัยจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อ วันอังคารที่ 11 ก.ค. 60 เวลา 9.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม 1   
 

อับโหลดวันที่ : 10/7/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 637


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4:พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่"
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
งานวิจัยจัดโครงการอบรม "จุดประกายการวิจัยและพัฒนา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้โดนใจแหล่งทุน"
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน "Han Dynasty Cultural & Customs Experience"
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)"
ตัวอย่าง ภาพติดกระเป๋า Sepsa 2017
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์