Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" (โครงการ UBU Active Learnning21 Road Show ครั้งที่้ 3 ที่คณะรัฐศาสตร์)


 

  ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ UBU Active Learning 21 Road Show”  ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง   “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" 
นวัน พ.ที่  24  พฤษภาคม  2560 เวลา  10.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 3204 คณะรัฐศาสตร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)  สนใจสมัคร โทร  3177   หรือตอบกลับ email นี้ ภายในวันที่  22 พ.ค. 60  
หรือสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://docs.google.com/a/ubu.ac.th/forms/d/1gzpU1G6wLEtZBMU2EAc9fK6yODiMHk146iZ8j8imFUY/edit
        กำหนดการอบรม   

เวลา                                 กิจกรรม

10.45 – 11.00 น.        ลงทะเบียน รับเครื่องดื่มต้อนรับ

11.00 – 11.15 น.        พิธีเปิด UBU Active Learning Roadshow โดย ผศ.ดร. รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

11.15 – 12.00 น.        เสวนาหัวข้อ “UBU Active Learning” วิทยากรโดย ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ

- What is active Learning and Why is it so important ?/ UBU active learning roadmap

- UBU Smart Classroom/Training Courses for Active Learning  

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.        แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน Active Learning

                       - หัวข้อ “ถามคือสอน” วิทยากรโดย  ดร.อภินันท์  ศรีศิริ และคณะ  

            - หัวข้อเทคนิคการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหมและคณะ

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.15 – 16.00 น.  Brainstorming โดย ดร.อภินันท์  ศรีศิริ และคณะ 

 - สรุป/ซักถาม กิจกรรมตอบคำถาม Kahoot มอบรางวัล 

                         โดยวิทยากร UBU active learning staff

 

                       - ปิดกิจกรรมอบรม

   
 

อับโหลดวันที่ : 16/5/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1707


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-2559
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฟรี)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" (โครงการ UBU Active Learnning21 Road Show ครั้งที่้ 3 ที่คณะรัฐศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ค.2560)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805