Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑


 

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑-๓ ทุน สําหรับผู้บริหารระดับกลาง ไปศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๐-๑๒ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางที่จะก้าวไปเป็นผู้นําขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา เหมาะสําหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
 
 
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ ๓๐-๕๐ ปี สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย ๕๒๕ หรือ ๑๙๕ สําหรับการสอบในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ๗๑ สําหรับการสอบในระบบอินเตอร์เน็ต หรือ มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย ๖.๐ ดํารงตําแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจาก หน่วยงานต้นสังกัดว่าจะสามารถกลับเข้าทํางานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 
ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์พิจารณาแล้วเห็นว่าทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน จึงขอให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นสืบค้นรายละเอียด เพิ่มเติมและสมัครขอรับมุนได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org (หน้าแรกภายใต้หัวข้อ Now Open) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ  
 

อับโหลดวันที่ : 14/5/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1413


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-2559
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฟรี)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" (โครงการ UBU Active Learnning21 Road Show ครั้งที่้ 3 ที่คณะรัฐศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ค.2560)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์