Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)


 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1625 คน ระบบจะเปิดการรับสมัคร 12 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)  
 

อับโหลดวันที่ : 26/5/2559   โดย เอกพงศ์ แผ่นคำ   อ่านแล้ว : 684


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญนักศึกษาที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติและโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Fifth East Asian Seas Youth Forum
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึง 20 มิ.ย.61
รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์