Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)


 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1625 คน ระบบจะเปิดการรับสมัคร 12 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)



  
 

อับโหลดวันที่ : 26/5/2559   โดย เอกพงศ์ แผ่นคำ   อ่านแล้ว : 477


 
 




ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม รุ่นที่ 3
รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์