Placeholder image

เรื่อง :อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


 

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

อับโหลดวันที่ : 23/3/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2493


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805