Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant"


 

สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant" ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560.  
 

อับโหลดวันที่ : 16/3/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1616


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์