Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


 

ลำดับ

ที่

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

1

นางรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์

*ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

พ.ศ. 2544

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

พ.ศ. 2540

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์

*ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Master of Science

Accounting and Information Systems

พ.ศ. 2543

Leeds Metropolitan University,            United Kingdom

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

พ.ศ. 2538

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภักดี

 

บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

(การบัญชี)

พ.ศ. 2541

สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

4

นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ์

*ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบัญชี

เพื่อการวางแผน

และควบคุม

พ.ศ. 2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชีต้นทุน

พ.ศ. 2542

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ

พระนคร

5

นางสาวภัทราจิตร แสงสว่าง

 

บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัญชีบัณฑิต

การสอบบัญชี

พ.ศ. 2544

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   
 

อับโหลดวันที่ : 15/3/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1829


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805