Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ


 

  บศ.3.1 แบบคำร้องขอใบรับรอง
  บศ.3.2 แบบคำร้องทั่วไป
  บศ.3.3 แบบคำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  บศ.3.4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  บศ.3.5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
  บศ.3.6 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา วิชาเอก สาขาวิชา
  บศ.3.7 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
  บศ.3.8 แบบคำร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
  บศ.3.9 ใบแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
 บศ.3.10 แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
 บศ.3.11 แบบคำร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน
 บศ.3.12 ใบแจ้งผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 บศ.3.13 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 บศ.3.14 แบบคำร้องขออนุมัติปริญญา
 บศ.3.15 แบบคำร้องการขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ ขอลาพักการศึกษา
 บศ.3.16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 บศ.3.17 แบบคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
แบบคำร้องขอเสนอเค้าโครง
แบบคำร้องขอสอบเค้าโครง

 

 คู่มือวิทยานิพนธ์
   คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

อับโหลดวันที่ : 17/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 582


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์