Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :กรรมการบริหารหลักสูตร


 

ดร.ธวมินทร์  เครือโสม
ประธานหลักสูตร


ดร.นรา  หัตถสิน
เลขานุการหลักสูตร


รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
กรรมการหลักสูตร

ดร.สุมาลี เงยวิจิตร ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง
กรรมการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร กรรมการหลักสูตร กรรมการหลักสูตร กรรมการหลักสูตร

   
 

อับโหลดวันที่ : 17/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2019


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805