Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :กรรมการบริหารหลักสูตร


 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

 

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อ - สกุล     : ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

กรรมการ

ชื่อ - สกุล     : รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ

กรรมการ

ชื่อ - สกุล     : รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัศมี บุญดาว
 

กรรมการ

ชื่อ - สกุล     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
 


 

กรรมการ

ชื่อ - สกุล     : ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า

กรรมการ

ชื่อ - สกุล     : ดร.ปวีณา คำพุกกะ

กรรมการ

ชื่อ - สกุล     : ดร.จักริน วชิรเมธิน

 

กรรมการ

ชื่อ - สกุล     : ดร.ธวมินทร์ เครือโสม


 

กรรมการและเลขานุการ

ชื่อ - สกุล     : ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

   
 

อับโหลดวันที่ : 17/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 639


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์