Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ค่าใช้จ่ายในการศึกษา


 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

1.

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว

 

 

 

1.1

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 

2,300  บาท

2.

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

รวมภาคเรียนละ

39,500 บาท

 

ประกอบด้วย

 

 

 

2.1

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

2,600  บาท

 

 

2.2

ค่าบำรุงห้องสมุด

600  บาท

 

 

2.3

ค่าบริการสุขภาพ

100  บาท

 

 

2.4

ค่าบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

600  บาท

 

 

2.5

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

100  บาท

 

 

2.6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

35,500 บาท

 

3.

ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต

 

2,000  บาท

           


ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  • การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
  • ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
  • การอบรมความรู้ทางวิชาการ
  • ตำราเรียน
  • เครื่องดื่ม


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

 

   
 

อับโหลดวันที่ : 17/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 833


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์