Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ข้อมูลหลักสูตร


 

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ :  บธ.ม. 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Business Administration  
ชื่อย่อ :  M.B.A. 
 
3. ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   
   3.1 ความสำคัญของหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรด้านการเรียนการสอน ให้บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ได้แก่ การจัดการความรู้และนวัตกรรม  การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ การจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ  การจัดการการตลาดสมัยใหม่  การเป็นเจ้าของธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  การวางแผนการเงิน การลงทุน และระบบบัญชี  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น  โดยเน้นให้นำองค์ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล รอบคอบเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้บัณฑิตได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจในภาวะที่มีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
 
   3.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
         มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจสมัยใหม่ นำความรู้มาช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจในภาคอีสานของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 
   3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.3.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และมีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจสมัยใหม่
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถสร้างงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยในระดับสูงเพื่อใช้ในวงวิชาการ หรือในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
3.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบวิชาชีพ โดยรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
3.3.3 บูรณาการความรู้ต่างๆและใช้ดุลยพินิจในการเชื่อมโยงความรู้จากผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์แก่วงการวิชาชีพ 
3.3.4 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั้งในและนอกวงการวิชาชีพผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.3.5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.3.6 มีทักษะในการเป็นผู้นำที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
 
 
   
 

อับโหลดวันที่ : 17/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2403


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805