Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์เปิดรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล Nakasone Yasuhiro Award


 

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านนโยบายระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น เิดรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล Nakasone Yasuhiro Award รายละเอียด ตามไฟล์แนบ  
 

อับโหลดวันที่ : 31/1/2560   โดย สุภนิตย์ บุตรกาล   อ่านแล้ว : 1797


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 31224924133Nakasone Yasuhiro Award.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805