Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แบบฟอร์มขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 1 โครงการบริการวิชาการ


 

แบบฟอร์มขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 1 โครงการบริการวิชาการ  
 

อับโหลดวันที่ : 31/10/2559   โดย น.ส.ศศิฉาย พลเดช   อ่านแล้ว : 645


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3121542564เบิกเงินงวดที่ 1.doc
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
แบบฟรอ์มแจ้งการส่งผลการรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 1และ 2 โครงการบริการวิชาการ(90%)
แบบฟอร์มขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 1 โครงการบริการวิชาการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์