Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แบบฟอร์มการขอใช้บริการ


 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  
 

อับโหลดวันที่ : 20/4/2559   โดย ชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 511


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 20164833446เอกสารการขอใช้บริการ(เริ่มปีงบ1-59.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์