Placeholder image

เรื่อง :ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                               สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขาวิชาโลจิสติกส์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโท          28,000 บาท

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ คุณวุฒิปริญญาเอก        33,600 บาท

วัน เวลาในการรับสมัคร  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

อับโหลดวันที่ : 26/9/2564   โดย กิตติยา สร้อยเพชร   อ่านแล้ว : 326


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2613143588ใบสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์.doc
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมารแผ่นดิน
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805