Placeholder image

เรื่อง :TICA เปิดรับ 61 ตำแหน่งไปทำงานต่างประเทศ หมดเขตสมัคร 27 ก.ค.64 ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT)


 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT) ประจำปี 2564 จำนวน 61 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 27 ก.ค. 2564

เพื่อปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว ทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และการพัฒนาชุมชน ณ ประเทศแอฟริกา กัมพูชา เมียนม่าร์ ลาว เวียดนาม และภูฏาน
ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 21-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร) และหากมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อนเดินทาง ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ฯลฯ
>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT)

   
 

อับโหลดวันที่ : 13/7/2564   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 208


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 13143027634รับสมัครอาสาสมัครในต่างประเทศโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย FFT.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
TICA เปิดรับ 61 ตำแหน่งไปทำงานต่างประเทศ หมดเขตสมัคร 27 ก.ค.64 ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Virtual Summer School Program
รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนศึกษา/วิจัย/ฝีกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ 2021/2022 แก่นักศึกษา บุคลากร
การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถาน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805