Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6


 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th Greater Mekong Subregion international conference (GMSIC) 2019 ในหัวข้อ "The knowledge Discovery of social Sciences for Development in GMS") ณ University of Management and Economics, Kampong Cham Campus, ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยผลงานวิจัยเข้าร่วมในครั้งนี้มีทั้งหมด 51 ผลงาน จาก 12 ประเทศ  
 

อับโหลดวันที่ : 21/7/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 176


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับนักศึกษา เพื่อขอรับเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำหรับนักศึกษาทุน)
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ทางครอบครัว​ประสบอุทกภั​ยจากพายุ "โพดุล"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย UBS Camp EP3 ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาการบัญชี คว้า 3 รางวัลจากการแข่งทักษะบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
กิจกรรม #สำหรับน้องใหม่ #คณะบริหารศาสตร์ - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน - นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประชาสัมพันธ์การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์ เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2562
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805