Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการลงทุนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


 

สถาบัน SwissFin X Asia Forex (สวิสฟินเอ็กซ์ เอเชีย ฟอเร็กซ์)  จะจัดสัมมนาระดับภาค เพี่ออบรมด้านการลงทุนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ  ในวันอาทิตย์ที่  20  มกราคม 2562  เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ผู้สนใจแจ้งรายชื่ออบรมได้ที่ น.ส.นูรอัยนี  ภูมิประเสริฐ (นุช)  หมายเลขติดต่อ 095-9204346



  
 

อับโหลดวันที่ : 10/1/2562   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 616


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1011546399swissfinx.pdf




ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการลงทุนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Business, Economics and Communications International Conference (The 7th BECIC) Theme: “Digital Knowledge and Business Innovation: Driving to the Future”
ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4:พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่"
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
งานวิจัยจัดโครงการอบรม "จุดประกายการวิจัยและพัฒนา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้โดนใจแหล่งทุน"
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805