Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20


 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 อาคาร พจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

อับโหลดวันที่ : 7/1/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 316


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 70204870Untitled_20190107_123754.PDF
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
นางสาวสวลี วงศ์ไชยา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ได้รับการพิจารณารางวัลระดับดี
ธนาคาร ธนชาตเชิญชวนสมัคร "การแข่งขันอ่านฟังเสียง,การประกวดมารยาทไทย"
ประกวดโปสเตอร์ infographic หัวข้อ "วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน"
คณะบริหารธุรกิจมหาลัยเชียงใหม่ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะศิลปศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
อาคารเรียนรวม 4 ประชาสัมพันธ์การขอบันทึกวีดีโอ การเรียนการสอน
กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนประกวดหนังสั้นเรื่อง"9 ตามรอยคำที่พ่อสอน"
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เชิญชวนร่วมส่งประกวดวัตกรรมและโครงการ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10 th TCU International e - learning Conference 2019
123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805