Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ข้อมูลการลาหรือการไปราชการ ของบุคลากรในหน่วยงานคณะบริหารศาสตร์


   
 

อับโหลดวันที่ : 3/1/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1053


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805