Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


โครงการวิ่งเพื่อการกุศล “BUS UBU RUNING”


 

สมัครเข้าร่วมออนไลน์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

เส้นทางการแข่งขัน

เมื่อ : 23/10/2561 หมวดหมู่ : ข้อมูลโครงการ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ติดต่อเรา

เมื่อ : 19/10/2561 หมวดหมู่ : ข้อมูลโครงการ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

วัตถุประสงค์

เมื่อ : 19/10/2561 หมวดหมู่ : ข้อมูลโครงการ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์