Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


โครงการฝึกอบรม


 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”

เมื่อ : 2/8/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์