Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


วารสารบริหารศาสตร์


 

วารสารบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University (JMS-UBU)

 

วัตถุประสงค์

                   1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทางศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงิน และการธนาคาร

                   2.  เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ

 

กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่

                   ปีละ  2  ครั้ง                          ฉบับที่  1  เดือนมกราคม-มิถุนายน

                                                                ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

เจ้าของ

                   คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สำนักงานกองบรรณาธิการ

                   งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                   85  หมู่ 4  ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190

                   โทรศัพท์              045-353819, 045-353804

                   โทรสาร                045-353805

                   อีเมล์                    jmsubu@gmail.com

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php

 

การส่งต้นฉบับ

                   ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านระบบ ThaiJo ส่งบทความออนไลน์ ที่นี่  

 

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

Publication Ethics

เมื่อ : 13/8/2562 หมวดหมู่ : Publication Ethics โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 15 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

เมื่อ : 12/8/2562 หมวดหมู่ : วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 14 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

เมื่อ : 12/8/2562 หมวดหมู่ : วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 13 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

เมื่อ : 12/8/2562 หมวดหมู่ : วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

เมื่อ : 12/8/2562 หมวดหมู่ : วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

เมื่อ : 12/8/2562 หมวดหมู่ : วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

รูปแบบการอ้างอิง

เมื่อ : 21/12/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

คำแนะนำการจัดเตรียมต้นฉบับ

เมื่อ : 21/12/2560 หมวดหมู่ : การเตรียมต้นฉบับ (Manuscrip preparation) โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

เมื่อ : 8/3/2560 หมวดหมู่ : วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 9 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

เมื่อ : 8/3/2560 หมวดหมู่ : วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805