Placeholder image

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน


เกี่ยวกับสาขา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แผนการศึกษา

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ชื่อหลักสูตร

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805