Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


สาขาวิชาการบัญชี


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แผนการศึกษา

เมื่อ : 15/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ระดับปริญญาตรี

เมื่อ : 15/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เมื่อ : 15/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ชื่อหลักสูตร

เมื่อ : 14/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805