Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานบริการวิชาการ


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 11/4/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช

รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อ : 9/4/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช

แบบฟรอ์มแจ้งการส่งผลการรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 3/4/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช

แบบฟอร์มขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 1 โครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 31/10/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์