Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิจัย


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย

เมื่อ : 23/1/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงการวิจัย

เมื่อ : 9/8/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบฟอร์มส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 19/12/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 2/12/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติ (เบิก/ยืม) เงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ (วิจัย/ วิชาการการ) ในวารสารวิชาการ-เงินรายได้คณะ

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า-เงินรายได้คณะ

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยงบประมาณ (เงินแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย)

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

บันทึกส่งร่างรายงานโครงการวิจัยงบประมาณ (แผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย)

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการวิจัย

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติยกเลิกและส่งคืนเงินโครงการวิจัย

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์