Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิจัย


ข่าวอบรม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยทุนวิจัย สกว.

เมื่อ : 6/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

เมื่อ : 6/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2561)

เมื่อ : 24/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

เมื่อ : 21/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.

เมื่อ : 27/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร"

เมื่อ : 27/10/2560 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"

เมื่อ : 5/10/2560 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย"

เมื่อ : 5/9/2560 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

เมื่อ : 9/8/2560 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"

เมื่อ : 23/6/2560 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์