Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิจัย


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย NRDCC ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและเวียดนาม (TVSEP)

เมื่อ : 25/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

การเสนอของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ : 25/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

เมื่อ : 25/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อ : 15/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุม "ตลาดนัดวิจัย"

เมื่อ : 22/10/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมเสวนา เรื่อง "ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย"

เมื่อ : 16/10/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "การสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ"

เมื่อ : 16/10/2562 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ : 10/10/2562 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์

เมื่อ : 28/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 และ การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อ : 19/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805