Placeholder image

งานกิจการนักศึกษา


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์(เพื่อใช้ในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 7/5/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อ : 13/7/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

แบบฟอร์ม กยศ101 -103 และแบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 15/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ขั้นตอนรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน

เมื่อ : 27/8/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อ : 12/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2561 (กยศ กรอ 101-103

เมื่อ : 11/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ตัวอย่างการเขียน Resume

เมื่อ : 31/5/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

การยื่นขอตรวจสอบผลการศึกษา

เมื่อ : 19/3/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

แบบประเมินชั่วโมงจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805