ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การจัดการธุรกิจ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

นายศรัณย์ วีสเพ็ญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3812

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 413

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.รชยา อินทนนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3849

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 420

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สุขวิทย์ โสภาพล

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3816

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อุทัย อันพิมพ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3816

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ MS 420

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปวีณา คำพุกกะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3821

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 415

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.พีชญาดา พื้นผา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3827

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 414

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.นรา หัตถสิน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 045 353813

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 411

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3826

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 409

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3849

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 420

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.ศุภกัญญา จันทรุกขา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ 268

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3848

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ MS 420 ชั้น 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายฐิติ ราศีกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ MS306 คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวนิช

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3812

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 413

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.จิตภินันท์ เจริญรุ่งเรือง (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 306

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.บุษกร คำโฮม (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 306 (ลาศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวปวีณา ทองบุญยัง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 306

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวสุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ

โทรศัพท์ : 045 353813

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 411

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809