ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การจัดการการโรงแรม

   
ระบุชื่อ :    
    

 

น.ส.วรารัตน์ บุญแฝง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรม (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3860

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 302

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรม

โทรศัพท์ : 0-4535-3806

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 302

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.จิรภา โสภณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรม

โทรศัพท์ : 0-4535-3826

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 409

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรม

โทรศัพท์ : 0-4535-3861

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 302

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรม

โทรศัพท์ : 0-4535-3860

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 302

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์พิทยพรหมกันต์ นันทะเสน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรม

โทรศัพท์ : 0947822697

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 417

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809