ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

ดร.จักริน วชิรเมธิน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3836

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 211

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว

ตำแหน่ง : รองศาสตรจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3826

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 409

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3815

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 416

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สรินทิพย์ ทวีเดช

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3828

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 420

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3836

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 211

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายดุสิต ศรีสร้อย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3809

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 210

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.อรุณรัตน์ เศวตธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3824

สถานที่ติดต่อ : ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส. อรุณี มะฎารัก

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3824

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 407

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809