ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

ดร.กฤตยา อุทโธ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3840

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms107

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สุมาลี เงยวิจิตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-4535-3840

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms107

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mr.Achaleke Henry Fonji

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-4535-3829

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms108

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mr.Chenglong Zheng

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-4535-3829

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms108

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ธวมินทร์ เครือโสม

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-4535-3840

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms107

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายคมทัศน์ ทัศวา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-4535-3840

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms107 (ลาศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mr.Guo Shuai

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-4535-3829

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms108

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ms.Jennifer Lalrozari

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-4535-3840

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms107

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809