ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การบัญชี

   
ระบุชื่อ :    
    

 

น.ส.จริยา อ่อนฤทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3830

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3821

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 415

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ MS 306

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภักดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3827

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 414

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 04535-3823

สถานที่ติดต่อ : ห้อง MS 412

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุภชัย พาหุมันโต

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3814

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 419

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0 4535 3810

สถานที่ติดต่อ : MS 406

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางปาณมน วิยะชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3830

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms1 (ลาศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.วรรณนภา สุทธิประภา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3815

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 416

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.ภัทราจิตร แสงสว่าง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 306

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 306

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสัจวัฒก์ วรโยธา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3817

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 408

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายมงคล กิตติวุฒิไกร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0804651538

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 306

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาววิลาสินี แสงคำพระ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : -

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809