ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การเงินและการธนาคาร

   
ระบุชื่อ :    
    

 

นายนันทพงษ์ บุญป้อง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3822

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms3

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายณรงศักดิ์ ธงอาษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ : 0-4535-3845

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 410

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายดุสิต จักรศิลป์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ : 0-4535-3845

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 410

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธีนทัต โกศัลวิตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ : 0-4535-3822

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms3

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.วิชดา ลิวนานนท์ชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ : 0-4535-3830

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms1

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายอติชน ทองปน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ : 0-4535-3810

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 406

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.เคียงขวัญ อักษรวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ : 0-4535-3830

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms1

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809