ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานการเงินและพัสดุ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

นาฎลดา ลลิตากุลชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาวิชา : งานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ : 0-4535-3838

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณัฐ แก้วโบราณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

สาขาวิชา : งานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ : 0-4535-3832

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

รพีพรรณ เทียบแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

สาขาวิชา : งานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ : 0-4535-3825

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิชญา ศรีสุขา

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาวิชา : งานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ : 0-4535-3857

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางเบญจมาศ นามมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาวิชา : งานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ : 0-4535-3859

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

กนกวรรณ ทาหอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาวิชา : งานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ : 3838

สถานที่ติดต่อ : คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809