ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

นายอนุชิต สิงห์คำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 045 353809

สถานที่ติดต่อ : ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (MS 210)

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวันเลิศ เรืองโรจน์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3853

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวะ ชินโคตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3801

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

วีณา นรานันทน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3853

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการคณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3836, 0-4535-3837

สถานที่ติดต่อ : ห้อง MS 212 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชัยชนะ นวลพงษ์

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3801

สถานที่ติดต่อ : ห้องงานอาคารสถานที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุทัย นวลพงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3807

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิตติยา สร้อยเพชร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3834

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3809

สถานที่ติดต่อ : ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (MS 210)

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวิไลศักดิ์ ก้อนเรณู

ตำแหน่ง : คนงาน

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 045353805

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลชานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809