ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานวิจัยและบริการวิชาการ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

วิริญญา ชูราษี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สาขาวิชา : งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3835

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

อลิสา เลขะวัฒนะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3819

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวศศิภา ทองให้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชา : งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 0 4535 3842

สถานที่ติดต่อ : ห้องงานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809