ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานวิจัยและบริการวิชาการ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

สุภนิตย์ บุตรกาล

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์

สาขาวิชา : งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3831

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

อลิสา เลขะวัฒนะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3819

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.ศศิฉาย พลเดช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3831

สถานที่ติดต่อ : ห้อง UBRAs

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809