ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานวิชาการ

   
ระบุชื่อ :    
    

 

บงกช คูณผล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3847

สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานเลขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายอนุชิต สิงห์คำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 045 353809

สถานที่ติดต่อ : ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (MS 210)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 045-353839

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3803

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวะ ชินโคตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3801

สถานที่ติดต่อ : ห้อง MS202

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3862

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกพงศ์ แผ่นคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3844

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3836, 0-4535-3837

สถานที่ติดต่อ : ห้อง MS 212 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

บังอร ปาปะไพ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3807

สถานที่ติดต่อ : ห้องสมุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3809

สถานที่ติดต่อ : ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (MS 210)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809