ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารรศ.มันทนา สามารถ
คณบดี 
โทร. 0-4535-3808
ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.อุทัย อันพิมพ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ดร.สุขวิทย์ โสภาพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อ.สายเพชร อักโข
รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.จักริน วชิรเมธิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ฐิติ ราศีกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

อ.จริยา อ่อนฤทธิ์
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

ดร.กฤตยา อุทโธ
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม


ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ


 
 
 
นายกวีวัฒน์ จังอินทร์
รักษาการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
โทร. 0-4535-3837
โทร. 0-4535-3836

 


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809