ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:45 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 50 คน เท่านั้น

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:44 น.
ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 50 คน เท่านั้น

ด้วยงานสหกิจศึกษา สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพดีขึ้น และดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีความมั่นใจในตนเอง มีพลังในการทํางาน เกิดเป็นกระบวนการที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Self ตัวตน) บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพการพูดและการพัฒนารูปลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้น รับจำนวน 50 คน เท่านั้น

สมัครเข้าร่วมอบรม คลิ๊ก

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ


 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:39 น.
ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships 
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:46 น.
ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ในโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 58 ณ คณะบริหารศาสตร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.
 

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บขยะอันตรายชุมชน (สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:56 น.
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บขยะอันตรายชุมชน โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 

กำหนดการอบรม “การเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์”

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:14 น.

กำหนดการอบรม

“การเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์”
วันพุธที่  6  พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1
วิทยากร โดย รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน/เวลา

หัวข้อ

วันที่  6  พฤษภาคม  2558

08.30-08.50 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

08.50-09.00 น.

พิธีเปิด

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยกล่าวเปิดการอบรม

09.00-10.30 น.

- วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

- วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ต่อ)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

- การเขียนบทความวิชาการ (ที่ไม่ได้มาจากงานวิจัย)

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

- การเขียนบทความวิชาการ (ที่ไม่ได้มาจากงานวิจัย) (ต่อ)

16.00

ปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

งาน IT Day@OCN 2015 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 14:41 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงาน IT Day@OCN 2015 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม)

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 11:18 น.

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [54.05 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม) [192.57 KB]
 

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 11:50 น.
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 06.00 น. มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 17.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
 

นศ.ม.อุบลฯ จัดเวทีสัมมนาทอล์คโชว์เด็ดๆมันส์ๆ “การตลาดสุดจี๊ด มาซี๊ด(กัป)ตัน”

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 09:33 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหัวข้อพิเศษทางการตลาด “การตลาดสุดจี๊ด มาซี้ดกัปตัน!”โดยรับเกียรติจาก คุณตัน ภาสกรนที วิทยากรเจ้าของธุรกิจ “ชาเขียวพร้อมดื่ม” พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวสุทธิดา  จันทนะ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดแนวคิดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง และเพื่อเป็นการจุดประกายแนวคิดการทำธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ใหม่ๆ รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพในการเรียน การทำงานในอนาคต โดยมี คุณตัน ภาสกรนที เจ้าของธุรกิจ “ชาเขียวพร้อมดื่ม”เป็นวิทยากร ซึ่งนับว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำเสนอประสบการณ์แห่งความสำเร็จผ่านเวทีการสัมมนารูปแบบทอล์คโชว์ ภายใต้หัวข้อพิเศษทางการตลาด “การตลาดสุดจี๊ด มาซี้ดกัปตัน!”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการประกอบธุรกิจ เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่     โทร : 090-9920513 (คุณเจน)  โทร :098-2690844 (คุณแป้ง)

 

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=9169

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 15:39 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  910 คน  ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

ใช้ผลการเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน)

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร 3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558 

ประกาศรับสมัครโควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 15:35 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตชนบทและในเขตเมืองของพื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในเขตชนบทและในเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จำนวน  50 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร 3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

- สอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

-ประกาศผล 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 10 -  24 เมษายน พ.ศ. 2558

 

ประกาศรับสมัครการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์ประกันคุณภาพ (E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805