แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:02 น.

แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:01 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับ 110 คน

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับอนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548

 

คุณสมบัติเฉพาะ แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 30 คน (เกรดเฉลี่ย 4 ภาคจะต้องไม่น้อยกว่า 3.00) และต้องผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี ตามความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

2.กลุ่มรับตรงทั่วไป มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 30 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จำนวนรับ 50 คน (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.00)

 

 

เปิดรับสมัคร     15 พฤษภาคม -10 มิถุนายน 2557

ชำระเงินค่าสมัคร  15 พฤษภาคม -11 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  13 มิถุนายน 2557

ทดสอบทางวิชาการ/สอบสัมภาษณ์ 20 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 มิถุนายน 2557

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 23-30 มิถุนายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รับตามพื้นที่และรับตรงตามโควตา ประจําปการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:56 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตารักษ์เกษตร ที่ www.entry.ubu.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม


 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:01 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดแนบ 1
 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:51 น.

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

วันทึ่ 27 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดกำหนดการ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รายละเอียด ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

 

ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เจ๋ง นำเทคโนโลยีใหม่สุด ช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบรถยนต์แก่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสนับสนุนภารกิจ

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 08:50 น.

 

crop

นายคุปโกเมน วิริยาภิรมย์ ศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะกรรมการบริหาร กิจการร่วมค้า สพิธต้า พีพีเอสซี ได้บริจาคมอบรถยนต์ มิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน 2.5 มูลค่า 750,000 บาท ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี เพื่อสนับสนุนภารกิจในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้  พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 ได้มอบหมายให้ พันเอก วิทยา อรุณเมธี รองเสนาธิการ รักษาความมั่นคงภายใน เป็นตัวแทนรับมอบวันที่ 24 เมษายน 2557

นายคุปโกเมน วิริยาภิรมย์กล่าวว่า ตนเป็นศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาปริญญาบริหารศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปี 2549 เป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา ช่วงชีวิตนักศึกษายังเป็นนักกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ด้วยชอบในงานด้านการบริการสังคม หลังจบการศึกษา จึงลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี 2553 ด้วยประสบการณ์ยังน้อย จึงไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น  แต่ตนก็ไม่ท้อแท้ยังคงมุ่งมั่นในการทำงานบริการภาคสังคมต่อไป พร้อมควบคู่กับธุรกิจด้านความมั่นคง กิจการร่วมค้า สพิธต้า พีพีเอสซี นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในโลก ลงมาวิเคราะห์แก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ นายคุปโกเมน วิริยาภิรมย์ กรรมการบริหารกิจกรรมร่วมค้าสพิธต้า พีพีเอสซี ยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  จัดโดย คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในบัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอย่างมีคุณค่า

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 13:22 น.
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2557 

10308121_769665573073537_4728234062250998970_n
 

งานไฟฟ้า ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 09:14 น.
เนื่องจากงานไฟฟ้าส่วน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
ระหว่างวันที่25-29 เมษายน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามรายละเอียด
 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อการค้าการลงทุนที่ สปป.ลาว” ภายใต้ โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2014 เวลา 15:25 น.

กำหนดการกิจกรรมฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการค้าการลงทุนที่ สปป.ลาว

ภายใต้ โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 2557

ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรม บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หน่วยร่วม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดภาคที่ 7 

วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา 08.00 - 08.45 น.            ลงทะเบียน

เวลา 0.45 - 09.00 น.           กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการโครงการฯ (ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม)

กล่าวต้อนรับโดย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (โดย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.                          โอกาสการค้าการลงทุน แขวงจำปาศักดิ์

โดย       หัวหน้าแผนการค้าและการลงทุน แขวงจำปาศักดิ์

(นายสายทอง ไชยวงศ์)

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.                          พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น.                          โอกาสการค้าการลงทุน แขวงสาละวัน

โดย       ตัวแทนแผนการค้าและการลงทุน แขวงสาละวัน

เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.                          ธุรกรรมการเงินกับการค้าที่ สปป.ลาว

โดย       ประธานกรรมการบริหารพงสะหวันกรุ๊ป สปป.ลาว ธนาคาร    พงสะหวัน (ดร.อ๊อด พงสะหวัน)

เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น.                          กฎระเบียบ พิธีการด่านศุลกากร

โดย       คุณปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1

ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น.                          กฎระเบียบ พิธีการด่านศุลกากร

โดย       ภาษีวังเต่า

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.                          พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.                          เสวนา ทางรอดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

โดย       คุณวีรวุฒิ สังฆพรหม ผู้จัดการ บ.กาล 30 จำกัด (สบู่ยางนา)

คุณสุริยัน นาคำ ผู้จัดการ ผู้จัดการห้างเมืองไทย

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

!!!!  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อม อาหารกลางวัน

สนใจ ลงชื่อด่วน ที่  อ.อรุณี มะฏารัก 081-929-9824 / 3826

 

หนังสือรับรองการมาตรฐานการศึกษา รอบสาม

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 10:03 น.

หนังสือรับรองการมาตรฐานการศึกษา รอบสาม พ.ศ 2554- พ.ศ. 2558 จาก สมศ.

certi

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง งดการให้บริการระบบบริการการศึกษา(Reg) สำหรับนักศึกษา บางเวลาในช่วงประมวลผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 13:03 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง งดการให้บริการระบบบริการการศึกษา(Reg) สำหรับนักศึกษา บางเวลาในช่วงประมวลผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

เชิญนักศึกษาเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Basic English for Beginners ฟรี!

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 12 มีนาคม 2014 เวลา 10:11 น.

เชิญนักศึกษาเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Basic English for Beginners ฟรี!

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805