ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,220 คน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:04 น.

ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,220 คน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สาส์นจากคณบดี

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:51 น.

ขอแสดงความยินดีกับขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นช่อ “กันเกราที่ ๒๙” และเป็น”สำเภาฟ้า”ลำที่ ๑๙  คณาจารย์ทุกคนมีความภาคภูมิใจ

คณะบริหารศาสตร์ใช้ “เรือสำเภา” เป็นสัญลักษณ์ของคณะ  เรือสำเภายานพาหนะที่ใช้ในการค้าขายในอดีตซึ่งปัจจุบัน การทำธุรกิจระหว่างประเทศสามารถส่งมอบสินค้าได้หลากหลายช่องทาง  แต่เรือสำเภาก็ยังคงสัญลักษณ์ที่มีความหมายในการส่งมอบสินค้าทางทะเล  นักศึกษาควรพิจารณากำหนดเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เรือสำเภาจะพาเราไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ  ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อกับคลื่นลม สิ่งยั่วยุที่ทำให้นักศึกษาหลงหลุดจากเส้นทางเดินทางชีวิตการศึกษาที่นักศึกษามุ่งหมายไว้

คณะและคณาจารย์จะทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ทักษะที่จำเป็นที่สอดคล้องกับสาขาวิชา ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่มีต่อสังคม การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติที่เปิดกว้างมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และความใส่ใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเติมเต็มให้นักศึกษาได้พัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม

สิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงจามสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนที่ผ่านมา  ทั้งในด้านการปรับสมดุลด้านการเรียนและกิจกรรมสังคม  การศึกษาข้อมูลและการใช้วิจารณญาณนของตนเองโดยการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และพี่ๆงานบริการการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชวยนักศึกษาสามารถฝ่าฟันปัญหาการปรับตัวในด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    อาจารย์เชื่อมั่นนักศึกษาใหม่ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการศึกษาและได้รับปริญญาในสี่ปีข้างหน้า

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน

รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

กำหนดการนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำหลักสูตรวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559เวลา 13.00 – 15.00 น.

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:42 น.

table

 

 

 

กำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:38 น.

table_001

หมายเหตุ :

ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1,2 (คณะบริหารศาสตร์)  ห้องละ 50 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1C 10-11 / 2C 10-11 / 2C 16-17 (สำนักคอมพิวเตอร์ฯ) ห้องละ 61 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 2C 09 (สำนักคอมพิวเตอร์ฯ) 31 เครื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านบริหาร ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 09:32 น.

 

กำหนดการวันเปิดบ้านบริหารศาสตร์ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

 

 


 

table_openh

 

กำหนดการวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 09:32 น.
กำหนดการวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 อยู่ในช่วงวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559  ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 09:31 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 10:46 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดแนบ 1

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 10:45 น.

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions กลาง 2559ของคณะที่นักเรียนมีชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. ใบตรวจร่างกาย (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ สามารถ Downlaod แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา  จำนวน 1  ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4.หลักฐานอื่นๆ ที่คณะกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เชิญร่วมกิจกรรมและเป็นกรรมการประเพณีบุญเข้ากรรมครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ วัดป่ามณีรัตน์ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:11 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีบุญเข้ากรรมครั้งที่ 4  กิจกรรมมีในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ วัดป่ามณีรัตน์ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

เวลา 7.00-16.00 น.

กำหนดการ

7.00-8.00 น. เดินทางไปวัดปามณีรัตน์

8.00-9.30 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

9.30-10.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.30-11.30 น. ฟังธรรมเทศนา

11.30-12.30 น. บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันขนดินสร้างเจดีย์

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30-16.00 น. บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันขนดินสร้างเจดีย์

16.00-17.00 น. เดินทางกลับ ม.อุบลฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:53 น.
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียแห่งปี CP Australia Education Fair 2016 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคมนี้ ที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส (ติดกับมาบุญครอง)

ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเคย ซึ่งมีสถาบันและมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียมาให้ข้อมูลตรงกว่า 40 แห่ง พร้อมทั้งTalkshow เรียนต่อออสเตรเลียสนุกๆจากเหล่า Celebrities ที่จบจากออสเตรเลีย ทั้งคุณAndrew Biggs เชฟอิ๊ก บรรณ บริบูรณ์และคุณเจษฏ์ ผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวี ที่สำคัญ! ข้อมูลตรงเรื่องทุนรัฐบาลออสเตรเลีย โดยฝ่ายการศึกษาสถานทูตออสเตรเลียและIELTS Workshop โดย British Council
เช่นเคย! สมัครเรียนในงาน ฟรีค่าสมัคร พร้อมส่วนลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนใครได้แล้ววันนี้!! http://www.cpinter.co.th/news/922/
สอบถามโทร 02 278 1236, 090 880 9994 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ LINE: @cpinter
 

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:51 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805