คณะบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นคณะดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 113 ปี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:13 น.

คณะบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นคณะดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 113 ปี

เป็นประจำทุกปีจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของส่วนราชการ ประชาชน คุ้มวัด สกุลช่างทำเทียนเมืองอุบลราชธานี จะได้ร่วมกันจัดงานแห่เทียนพรรษาขึ้นในระหว่างวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   ทั้งนี้งานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ที่แสดงถึงความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานียังเป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เลื่อมใสในพระพุทธศนาโดยทั่วไป

ตลอดระยะเวลาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมากมาย กิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่สนใจและเป็นที่ประทับใจคือ งานแสดงแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนเทีนภาคกลางคืน ทั้งนี้คณะดำเนินงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีได้ขอความร่วมมือคณะบริหารศาสตร์ในการกำกับลำดับการแสดง คณะบริหารศาสตร์โดยงานกิจการนักศึกษา คณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 80 คน จึงได้จัดทำโครงการและร่วมเป็นคณะดำเนินงานการแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี หรือ 113 ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปี 2557 นี้ได้จัดให้เป็นงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 222 ปี แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาลัยประเทศราช เมื่อ พ.ศ.2335 และย้อนตำนานงานแห่เทียน 113 ปี นับจากกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้ดำริให้มีการแห่เทียนพรรษารอบเมืองแทนการแห่บุญบั้งไฟ เมื่อ พ.ศ.2444

ทั้งนี้ในปี 2557 ถือเป็นปีที่ 2 ที่คณะบริหารศาสตร์ได้ร่วมเป็นคณะดำเนินการโครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยทำหน้าที่ บริหารจัดการ กำกับ ดูแลการแสดงประกอบ แสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค 2557 นี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษา อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เช่น การบริหารจัดการโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับบุคลลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น คณะครู นักเรียน หรือนักศึกษาจากต่างสถาบันที่ร่วมเป็นคณะดำเนินการโครงการ 

จากการได้เข้าร่วมโครงการนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น ถึงวิธีทำงานในสถาณการณ์จริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
2. มีความอดทน มีจิตใจเสียสละและพร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3. ความตรงต่อเวลา และการทำงานให้ทันเวลาที่กำหนด
4. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส โดยการใส่ผ้าพื้นเมืองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนั้น การดำเนินการโครงการยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
1. เครือข่ายกับหน่วยงานราชการภายนอก โดยเฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2. เครือข่ายความร่วมมือในการกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันของนักศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) คือ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. เครือข่ายกับศิษย์เก่า คือ มีศิษย์เก่าซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการโครงการร่วมกับศิษย์เก่า


กำหนดการฝึกซ้อมและดำเนินกิจกรรมงานแสดง แสง เสียง ประกอบแสง เสียง
ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

วัน เวลา กิจกรรม
วันที่ 10 ก.ค 57 เริ่มเวลา 14.00 น. ร่วมฝึกซ้อม
วันที่ 11 ก.ค 57 เริ่มเวลา 16.00 น. ดำเนินงานวันที่ 1
วันที่ 12 ก.ค 57 เริ่มเวลา 16.00 น. ดำเนินงานวันที่ 2

 ภาพกิจกรรมโครงการปี 2557

แต่งกายเหมาะสมแก่กาลเทศะ และโอกาส

 

ภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรม แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองขณะดำเนินโครงการ

มีความตรงต่อเวลา และทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะการบริหารโครงการประกอบการดำเนินโครงการ
มีการประชุมวางแผนก่อนดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน

ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา คณะทำงานจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำงานในสถาณการณ์จริงร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเืพื่อการสื่อสารประกอบและสนับสนุนการดำเนินโครงการ
คือ มีการสื่อสารระหว่างกันด้วยวิทยุติดตามตัว มีการใช้ social network ในการติดต่อประสานงาน

มีเครือข่ายความร่วมมือกับคณะดำเนินงานโครงการของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เทศบาล นครอุบลราชธานี

 

ขอเชิญเข้ารับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:09 น.

ขอเชิญเข้ารับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม จำนวน ๓ คน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยตามกำหนดการดังนี้

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.           ลงทะเบียน

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.        กล่าวเปิดการแสดงวิสัยทัศน์

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.            แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหาฯ ลำดับที่ ๑

โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.            รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น.            แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหาฯ ลำดับที่ ๒

โดย รองศาสตราจารย์สภาพร  โภคา

๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.            แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหาฯ ลำดับที่ ๓

โดย รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์

๑๒.๑๕ น.                       รับประทานอาหารกลางวัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

รา
 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 25 ปี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:04 น.
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 25 ปี  หลักสูตร คูณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย   (ในระหว่างวันที่  30 - 31 กรกฎาคม  2557) อาคารเฉลิมพระเกีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ส่งใบสมัครที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 

กำหนดการโครงการนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ พบอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Online

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:27 น.

กำหนดการโครงการนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ พบอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Online

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม 4

table

 

 

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมแข่งขัน Young Financial Star Competition 2014

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:40 น.
นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมแข่งขัน Young Financial Star Competition 2014 เพื่อค้นหานักศึกษาที่มีศักยภาพที่จะเป็นสุดยอดนักการเงินในอนาคต เป็นการแข่งขันระดับประเทศ โดยปีนี้เป็นการแข่งขันปีที่ 11 ของโครงการ โดยมี นศ.ชั้นปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบ 300 คนสุดท้ายจำนวน 5 คน ได้แก่
1.นายอภิวัฒน์ ศรีพุทธิบาล
2.นายไพรัช กาลืมสี
3.นางสาวชลิตา ดินแดง
4.นางสาวกาญจนา อ่อนจังหรีด
5. นางสาวสุกัญญา อัญโย
6.นายอธิวัฒน์ พูลศวัสดิ์
และปัจจุบันการแข่งขันอยู่ระหว่างการแข่งขันรอบ 50 คนสุดท้าย โดย นศ.สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายจำนวน 1 คน คือ นายไพรัช กาลืมสี ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการแข่งขัน (ไฟล์ YFS)
bannera_2
 

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 3 เข้าแข่งขันโครงการ KSS-Studeny Intern Ship

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:07 น.
นายอภิวัฒน์ ศรีพุทธบาล นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 3 เข้าแข่งขันโครงการ KSS-Studeny Intern Ship ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้การลงทุนในตลาดทุน และเพื่อแข่งขันลงทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการแข่งขัน (ไฟล์ KSS)
banner_1
 

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2557" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 09:53 น.

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2557" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU – Test) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 09:27 น.

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  เพื่อประเมินความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศและเพื่อใช้ในการประกอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้นบัดนี้  การดำเนินการรับสมัครสอบเสร็จสิ้นแล้ว  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งสิ้นรวม ๘๗ ราย
ให้ผู้มีรายชื่อ  เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๑๐๑ ขั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๕  โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา  หรือบัตรข้าราชการ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ และห้ามนำวิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ  หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาสายเกิน ๓๐ นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ดูรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2014 “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 09:25 น.

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กำหนด จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA  2014 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1” (The 1st International Conference 2014 on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA) ระหว่างวันที่  9-11  กรกฎาคม  2557  ณ  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวพิมลพรรณ  อุดมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA2014 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยของตนเอง  รวมทั้งได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทัศนะต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น  อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม    ตลอดจนเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น AEC อย่างรู้เท่าทัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้างาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA2014โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม  2557 เวลา  09.00 - 12.00 น. พร้อมรับชมนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่  9 - 11  กรกฎาคม  2557 ณ  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และมีหูฟัง (Head Phone) สำหรับแปลภาษา Eng-Thai ให้บริการ)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณภนิดา  สร้อยสน คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 091-016-7072045-353804 อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือเว็บไซต์ www.sepsa.in.th

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์โควตาความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ปวส.)และโควตารับตรงทั่วไปหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)ปวส.

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 10:01 น.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์โควตาความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ปวส.)และโควตารับตรงทั่วไปหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)ปวส.

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางวิชาการ [229.81 KB]
ใบรับรองแพทย์ [70.60 KB]
 

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 08:56 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 14:51 น.
ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.entry.ubu.ac.th
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805