นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ คว้าวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ในงาน MBS Festival 2015 วันที่ 21 ก.พ. 58 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:17 น.
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ในงาน MBS Festival 2015 ขึ้น
โดยพิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขัน โดยผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวนงคราญ พิชัยช่วง
2. นางสาวภัทรพรรณ ศรีรุ้ง
3. นางสาวภิรัญญา สืบเหล่างิ้ว
จาก 'คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม'
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ้่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวอโณทัย ประสงค์สุข
2. นางสาวอวัสดา มาริกัน
3. นางสาวมนฤดี มานะสัมพันธ์สกุล
จาก 'มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ้่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวอัมรา สุพี
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองใหม่
3. นางสาวสิริพร โคตะวงศ์
จาก 'คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี'
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท ้่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวพัณณิตา อุดมขันติกุล
2. นางสาวรดิวันต์ ศิริทรัพย์ภิญโญ
3. นายกานต์ กาญจนไพหาร
จาก 'มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'
 

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เตรียมตัวสู่ประชามคมอาเซียน

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:58 น.

รับสมัครนักศึกษา เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเพื่อเตรียมตัวสู่ประชามคมอาเซียน
วันพฤหัสที่
26 ก.พ.58 เวลา 09.00-16.00 น.  ที่ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน (ฟรี)

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง  ได้แก่ Mr.Henry  Achaleke และ ดร. เสาวนีย์ อเลกซานเดอร์

สมัครได้ที่ คุณสุภนิตย์ คำไสย โทร.
0-4535-3831

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:49 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการ : 

กำหนดการรับสมัคร 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร 3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล 24 เมษายน พ.ศ. 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558

รายละเอียด

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:34 น.

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โปรดเข้าร่วมโครงการ "ปัจจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน" เพื่อสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา และทราบวิธีการ/ขั้นตอนในการขอสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่พร้อมต่อการสมัครงาน  โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการตามกำหนดวัน/เดือน/ปีของกำหนดการโครงการของแต่ละคณะ ระหว่างวันที่ 16-20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา16.00-20.30น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ
 • คลิกตรวจสอบรายชื่อตามคณะ
 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศิลปศาสตร์
 5. คณะเภสัชศาสตร์
 6. คณะบริหารศาสตร์
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 8. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 9. คณะนิติศาสตร์
 10. คณะรัฐศาสตร์
 11. วิทยาเขตมุกดาหาร
 12. คณะพยาบาลศาสตร์
 

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การทำงาน หัวข้อ “การทำงานนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์" วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:35 น.

ด้วยงานสหกิจศึกษา สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะจัดอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในเข้าสู่การทำงาน เรื่อง การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การทำงานหัวข้อ “การทำงานนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๕๑๐๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน สามารถสมัครได้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2558

สมัครอบรมคลิ๊ก

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมคลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดแนบ

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษากับสถาบัน Erican College มาเลเซีย

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:34 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

งานดีเพื่อคนไทยมีอาชีพ มีรายได้ มหกรรมวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2015ที่ ม.อุบลฯ

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:56 น.

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดจัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2015)”เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีงานทํา และให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้มีโอกาสคัดเลือกคนหางานตามตําแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ

นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้วจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2015) ครั้งนี้ มีนายจ้างกว่า 50บริษัท ตําแหน่งงานว่างกว่า 5,000อัตรา เข้าร่วมรับสมัครงาน โดยนายจ้างได้ลงทะเบียนแจ้งตําแหน่งงานว่างล่วงหน้าและผู้สมัครงานก็สามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์www.doe.go.th/jobubonได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยในวันงานผู้สมัครงานสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card)ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและเข้าสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการได้โดยตรง สําหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าก็สามารถลงทะเบียนในวันงานได้ซึ่งกําหนดจัดงานในวันที่ 20 – 21กุมภาพันธ์ 2558ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมการรับสมัครงานแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน อาทิ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ/การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติจริง 10อาชีพ เช่น งานเพ้นท์แก้ว งานเพ้นท์เล็บ งานร้อยลูกปัด งานเดคูพาจกระเป๋าผ้า ฯลฯการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างที่จะให้ผู้สนใจรับงานไปทําที่บ้าน การรับลงทะเบียน/ให้คําปรึกษาผู้ประสงค์จะไปทํางานต่างประเทศ และการจัดแสดงนิทรรศการ/บริการให้คําปรึกษาด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไว้เพื่อรองรับผู้ร่วมงานทุกท่านที่สนใจ หากมีข้อสงสัยสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํางานจัดหางาน ในประเทศ โทร. 045-206226-8 ต่อ 15

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=8986

 

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:49 น.
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

โอกาสมาต้องคว้าไว้!! โครงการ Young Financial Star Competition 2015 สู่ปีที่ 13 การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ชิงรางวัลรวมกว่า 6 ล้านบาท!!

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 09:31 น.

 

โอกาสมาต้องคว้าไว้!!
โครงการ Young Financial Star Competition 2015 สู่ปีที่ 13
การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ชิงรางวัลรวมกว่า 6 ล้านบาท!!
เชิญน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ปี 3 - ปริญญาโท ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี
ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 มี.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tsi-thailand.org/yfs/2015/home/index.html

 

 

tsi

 

Young Financial Star Competition 2015

 

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงินพร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2015 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13

รางวัลการแข่งขัน YFS

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 11:57 น.
 

ด่วน! ประกาศ การรับผลสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 ก.พ. 58

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 21:45 น.
ประกาศ การรับผลสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ ได้ในวันที่ 3 ก.พ. 58 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. เท่านั้น
ติดต่อขอรับได้ที่ ดร. สุมาลี เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ ( ห้อง MS. 107)
 

ประกาศรายฃื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารรอบที่ 3

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 10:48 น.
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันก่ีเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805