นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 3 เข้าแข่งขันโครงการ KSS-Studeny Intern Ship

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:07 น.
นายอภิวัฒน์ ศรีพุทธบาล นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 3 เข้าแข่งขันโครงการ KSS-Studeny Intern Ship ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้การลงทุนในตลาดทุน และเพื่อแข่งขันลงทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการแข่งขัน (ไฟล์ KSS)
banner_1
 

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2557" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 09:53 น.

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2557" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU – Test) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 09:27 น.

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  เพื่อประเมินความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศและเพื่อใช้ในการประกอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้นบัดนี้  การดำเนินการรับสมัครสอบเสร็จสิ้นแล้ว  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งสิ้นรวม ๘๗ ราย
ให้ผู้มีรายชื่อ  เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๑๐๑ ขั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๕  โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา  หรือบัตรข้าราชการ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ และห้ามนำวิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ  หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาสายเกิน ๓๐ นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ดูรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2014 “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 09:25 น.

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กำหนด จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA  2014 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1” (The 1st International Conference 2014 on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA) ระหว่างวันที่  9-11  กรกฎาคม  2557  ณ  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวพิมลพรรณ  อุดมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA2014 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยของตนเอง  รวมทั้งได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทัศนะต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น  อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม    ตลอดจนเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น AEC อย่างรู้เท่าทัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้างาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA2014โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม  2557 เวลา  09.00 - 12.00 น. พร้อมรับชมนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่  9 - 11  กรกฎาคม  2557 ณ  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และมีหูฟัง (Head Phone) สำหรับแปลภาษา Eng-Thai ให้บริการ)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณภนิดา  สร้อยสน คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 091-016-7072045-353804 อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือเว็บไซต์ www.sepsa.in.th

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์โควตาความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ปวส.)และโควตารับตรงทั่วไปหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)ปวส.

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 10:01 น.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์โควตาความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ปวส.)และโควตารับตรงทั่วไปหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)ปวส.

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางวิชาการ [229.81 KB]
ใบรับรองแพทย์ [70.60 KB]
 

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 08:56 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 14:51 น.
ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.entry.ubu.ac.th
 

ขอเชิญนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เพื่อเรียนต่อ ณ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:57 น.

ขอเชิญนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เพื่อเรียนต่อ ณ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

งานวิเทศสัมพันธ์ได้โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:14 น.
งานวิเทศสัมพันธ์ได้โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม จึงได้จัดทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ในเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วม คืออาจารย์ต่างชาติ BBA 3 ท่าน และจากกัมพูชา 3 ท่าน รวม 6 ท่าน
web_01
img_0409
 

รายละเอียดการชำระเงินภาคเรียนที่ 1 / 2557

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:50 น.

รายละเอียดการชำระเงินภาคเรียนที่ 1 / 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:02 น.

แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:01 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะบริหารศาสตร์ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับ 110 คน

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับอนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548

 

คุณสมบัติเฉพาะ แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 30 คน (เกรดเฉลี่ย 4 ภาคจะต้องไม่น้อยกว่า 3.00) และต้องผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี ตามความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

2.กลุ่มรับตรงทั่วไป มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 30 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จำนวนรับ 50 คน (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.00)

 

 

เปิดรับสมัคร     15 พฤษภาคม -10 มิถุนายน 2557

ชำระเงินค่าสมัคร  15 พฤษภาคม -11 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  13 มิถุนายน 2557

ทดสอบทางวิชาการ/สอบสัมภาษณ์ 20 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 มิถุนายน 2557

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 23-30 มิถุนายน 2557

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805