ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ และจากประเทศไอร์แลนด์

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:18 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ และจากประเทศไอร์แลนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

บัณฑิต ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2557 รับชุดครุย วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:13 น.

บัณฑิต ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2557

ที่สั่งจองชุดครุยบัณฑิตกับสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

รับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2559  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

"ชุดเครื่องแบบบัณฑิตที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายพียงที่เดียวเท่านั้น"

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตรุ่นที่ 24)

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:40 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตรุ่นที่ 24)

รายชื่อระดับปริญญาตรี

1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะเกษตรศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะศิลปศาสตร์

5. คณะเภสัชศาสตร์

6. คณะบริหารศาสตร์

7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

8. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

9. คณะนิติศาสตร์

10. คณะรัฐศาสตร์

11. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร

12. คณะพยาบาลศาสตร์

 

รายชื่อระดับบัณฑิตศึกษา

1. ระดับปริญญาโท

2. ระดับปริญญาเอก

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:51 น.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559
 

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล สินสร้าง ศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกา

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:42 น.
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก แห่งราชอาณาจักรภูฏานได้โปรดเกล้าให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย – ภูฏาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาด้านเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และการส่งออกได้ ซึ่งท่านปลัดกระทรวงฯ ได้ถวายยืนยันว่าไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้านการเกษตรแก่ภูฏาน เพราะเป็นสาขาที่ไทยมีความชำนาญและประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ รวมไปถึงการพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP (One Tambon One Product) ด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ H.E. Mr. Kesang Wangdi เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทยในขณะนั้น ได้เข้าพบอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ โดยเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย แจ้งย้ำพระราชประสงค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เกี่ยวกับโครงการข้างต้น โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน/หมู่บ้านให้เป็นสินค้า OTOP โดยประสงค์จะได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากไทย ทั้งนี้ ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้านของภูฏานจะมีการทำผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่แล้ว แต่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ชาวบ้านยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการด้านการออกแบบและการตลาดทั้งภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดยเสนอให้เดินทางไปศึกษาในพื้นที่ ๘ – ๑๐ หมู่บ้าน รวมไปถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมสู่ตลาดตามประสบการณ์ของไทย ซึ่งประเภทสินค้าที่รัฐบาลภูฏานกำหนดให้ส่งเสริมมี ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) เครื่องดื่ม  ๒) ผ้าทอ ๓) เฟอร์นิเจอร์ ๔) อาหาร ๕) ยาแผนโบราณ
ในการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – ภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศแจ้งยินดีสนับสนุนโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน (The One Gewog One Product (OGOP) Development Project) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP รวมถึงการออกแบบและการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยมีผลการดำเนินงานกิจกรรมแล้วดังนี้
๑. การส่ง Mission Team ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญไทย ด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน ๕ ราย เดินทางไปราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการศึกษาข้อมูลศักยภาพความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ ๘ –๑๐ หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาโครงการ
๒. ผู้เชียวชาญไทย ด้านการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำเอกสารแนวคิดโครงการ พร้อมรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ภูฏาน ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเสนอให้ดำเนินงาน ๒ Model ได้แก่ Model ๑: Resource-based Market Promotion ที่เน้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ผัก ผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ บัควีด น้ำพุธรรมชาติ เป็นต้น Model ๒: Tourist Attraction-based Market Promotion เน้นลักษณะหมู่บ้านท่องเที่ยวที่เชือมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อระดมความคิดเห็นจากฝ่ายไทยและฝ่ายภูฎานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญไทยได้บรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ รวมทั้งร่างเอกสารโครงการและร่างเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่และสินค้านำร่องของโครงการ เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับเผยแพร่นำไปใช้ในพื้นที่/สินค้าอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
๔.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย ให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ฝ่ายภูฏาน จำนวน ๑๐ ราย
๕. การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน ๒ คน เดินทางไปปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OGOP ขั้นสุดท้าย โดยผลิตภัณฑ์ OGOP ที่ได้รับการคัดสรรจะนำไปแสดงในพิธีเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วังซุก (รัชกาลที่ ๔ ของภูฏาน) ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) พร้อมให้คำแนะนำการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วน Display และ Packaging
๖. คณะผู้แทนไทย นำโดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญไทย เข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวังภูฏาน และ OGOP Working team เพื่อหารือแผนการดำเนินงานโครงการระยะสั้น ปี ๒๕๕๘ รายละเอียดการเปิดตัวโครงการ OGOP และการวางแผนโครงการระยะยาว ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน โดยฝ่ายไทยแจ้งการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) Packging machines and materials ๒) Meeting and workshops และ ๓) Advertisernent and printing วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑.๘๑๕,๗๐๐ บาท
๗. สนับสนุนอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ สาขา Information Technology Professional จำนวน ๑ คน เพื่อออกแบบ website และจัดทำ Database ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ และสาขา Product Design จำนวน ๑ คน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อให้มีความหลากหลาย โดยเริ่มปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

จึงขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล สินสร้าง ศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ ใน สาขา Information Technology Professional เพื่อออกแบบ website และจัดทำ Database ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยสอน

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:34 น.
เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยสอนและจัดกิจกรรม St.Stephen's English & Adventure Camp (Khao Yai Camp) ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559
คุณสมบัติ
# กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปี 1-4 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว คณะครุศาสตร์ในทุกสาขาวิชา หรือคณะวิชาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ทั้งภาษาอังกฤษ ศิลปะ กีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
# มีใจรักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเยาวชน หรือมีความสนใจในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน
# มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
# พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ความดูแลช่วยเหลือแก่เยาวชน
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
# สังเกตและติดตามการเรียนของนักเรียนในชั้น พร้อมรายงานปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ และผู้ประสานงานทราบ
# ดูแลผู้เรียนในช่วงพักระหว่างเรียน ให้นักเรียนเล่นกันในสถานที่ที่จัดไว้ให้ ไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน และอย่าให้เล่นกันรุนแรง หรือแสดงพฤติกรรมและการพูดจาที่ไม่เหมาะสม
# พูดคุยสนทนาตอบคำถามกับผู้ปกครองนักเรียนได้ตามสมควร ในกรณีที่ไม่ใช่การให้คำแนะนำว่าระดับชั้นเรียนนี้ง่ายหรือยากเกินไป
# ตรวจสอบดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน
# สร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมศิลปะและกิจกรรมกีฬา เพื่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองให้กับเยาวชน
# ประสานงานระหว่างผู้ช่วยวิทยากรด้วยกัน ในการดูแลนักเรียนในช่วงระหว่างทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมภายในบริเวณที่จัดไว้ให้ อย่างเป็นระเบียบและอย่าให้เล่นกันรุนแรง หรือแสดงพฤติกรรมและการพูดจาที่ไม่เหมาะสม
# ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
# ตรวจสอบดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (3 สัปดาห์): 
Camp A: 13 มีนาคม – 2 เมษายน 2559
Camp B: 17 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559
ค่าตอบแทน 10,000 บาท (และโบนัส – ขึ้นอยู่กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย) และ ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม (2 สัปดาห์) ค่าตอบแทน 7,000 บาท
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่)
**ทางโรงเรียนสามารถออกหนังสือรับรองหรือยืนยันการทำงานให้กับนิสิตนักศึกษาได้ในกรณีที่จำเป็น**
หากสนใจสมัครกรอกใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/hRC40YBuip
ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นี้
**การกรอกใบสมัครนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการพิจารณาเพื่อเรียกสัมภาษณ์ โปรดตอบคำถามให้ครบถ้วนและชัดเจน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/TA.for.ESL.Courses
และดูตัวอย่างภาพกิจกรรมได้ที่https://www.facebook.com/khaoyaicamp.sis
 

ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรมคณะบริหารศาสตร์ เวลา 10.00-15.00 น. (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี)

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:36 น.
ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรมคณะบริหารศาสตร์ เวลา 10.00-15.00 น. (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี)

รายละเอียด
 

ขอเชิญร่วมเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:29 น.
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2559 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2559 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.parliament.go.th/innovation
 

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ อบรมภาษาเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษและการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2016 เวลา 10:14 น.ช่วงเวลาการอบรมทุกวันศุกร์
ณ สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์-17 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น.
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
โทร. 045-353177, 045-353128, 087-4546908 เบอร์ภายใน 3177, 3128

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดแนบ 1


 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดกิจกรรมทางวิชาการในงาน MBS Festival 2016

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 10:44 น.
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School, MBS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดงาน MBS Festival 2016 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างความตื่นตัวของเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและ บริการทางวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ,การประกวดแผนธุรกิจ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโอกาสทางการศึกษา,การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกร้านของนิสิตและอื่น ๆ อีกมากมายในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการแข่งขันต่างๆ กติกาการแข่งขัน ของรางวัล และดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbsfestival2016
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ MBS Festival 2016
ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรมทางวิชาการ – สาขาวิชาการบัญชี
กิจกรรมที่ 1    การแข่งขันโต้วาที
กิจกรรมที่ 2    การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี
กิจกรรมที่ 3    การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
กิจกรรมที่ 4    ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักบัญชียุคดิจิตอล"
กิจกรรมที่ 5     การประกวด MBS Smart Boy & Smart Girl & Smart Queen
กิจกรรมทางวิชาการ – สาขาวิชาการจัดการ
กิจกรรมที่ 6    การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง MBS Festival 2016
กิจกรรมที่ 7    การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ MBS Festival 2016 หัวข้อ “แผนธุรกิจเพื่อสังคม”
กิจกรรมทางวิชาการ – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด
กิจกรรมที่ 8     การแข่งขันการตอบปัญหาและออกแบบผลิตภัณฑ์ หัวข้อ "ASEAN"
กิจกรรมที่ 9    การแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด
กิจกรรมที่ 10   การประกวดแผนการตลาด
กิจกรรมที่ 11   การแข่งขันทักษะการน าเสนอทางด้านการตลาด
กิจกรรมทางวิชาการ – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงิน
กิจกรรมที่ 12   การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
กิจกรรมทางวิชาการ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจกรรมที่ 13   การแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010
กิจกรรมที่ 14   การแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010
กิจกรรมที่ 15   การแข่งขันประกวด Mobile Application
กิจกรรมที่ 16   การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ขอเชิญร่วมงาน วันเทคโนโลียีวิศวกรรม

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2016 เวลา 14:11 น.

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดงาน วันเทคโนโลยีวิศกรรม (En Tech Day) ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้รูปแบบงาน เทคโนโลยีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 ณ ลานชั้น 1 อาคาร EN6 รายละเอียดเพิ่มเติม

http://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/entech2016/

 

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ More Ubon Bike 2016 #1 (Bike for More Ubon)

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 20 มกราคม 2016 เวลา 10:04 น.

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ More Ubon Bike 2016 # 1 (Bike for More Ubon) ระยะทาง 15 กม. ณ ม.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 6.00-12.00 น. ลงทะเบียนสองร้อยคนแรกรับเสื้อฟรี ณ จุดลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/2KLbSG8oZO

เส้นทางปั่นจักรยาน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์ประกันคุณภาพ (E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805