ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันและอบรมในงาน บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 10:40 น.

ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันและอบรมในงาน บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย..ได้ยิ้มไปมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ"

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:59 น.

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย..ได้ยิ้มไปมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ"

 

รายละเอียด

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการรับน้องใหม่ฯ

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:51 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการรับน้องใหม่ฯ

รายละเอียด

 

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:17 น.
ขอเชิญร่วม งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม U Place
 

ขอเชิญอบรม “จรรยาบรรณนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา”

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:51 น.

ชื่อโครงการ
อบรมจรรยาบรรณนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ  เป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  อาจารย์ผู้สอน นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับจำนวน  ๕๐  คน  ในวันอังคารที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ  ห้องประชุม U 2  โรงแรม U - placeมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แจ้งรายชื่อเข้าร่วมยัง สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  โทรศัพท์ (๐๔๕)๓๕๓๑๒๘, ๓๑๓๔ เบอร์ภายใน ๓๑๒๘, ๓๑๓๔ หรือ E-mail  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องโครงการนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำหลักสูตรและอบรมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:10 น.
งานวิชาการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องโครงการนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำหลักสูตรและอบรมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
พบอาจารย์ประจำหลักสูตร เวลา 09.00-12.00 น.+ อบรมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน เวลา 13.00-15.00 น.
-สาขาวิชาการบัญชี อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 ห้อง CLB1303

-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อาคารคณะบริหารศาสตร์  ชั้น 2 ห้อง MS201

-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง CLB4101

-สาขาวิชาการตลาด อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง CLB4102

-สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง CLB4103

-สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง CLB4104

-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง CLB4105
 

คณะบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นคณะดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 113 ปี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:13 น.

คณะบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นคณะดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 113 ปี

เป็นประจำทุกปีจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของส่วนราชการ ประชาชน คุ้มวัด สกุลช่างทำเทียนเมืองอุบลราชธานี จะได้ร่วมกันจัดงานแห่เทียนพรรษาขึ้นในระหว่างวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   ทั้งนี้งานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ที่แสดงถึงความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานียังเป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เลื่อมใสในพระพุทธศนาโดยทั่วไป

ตลอดระยะเวลาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมากมาย กิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่สนใจและเป็นที่ประทับใจคือ งานแสดงแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนเทีนภาคกลางคืน ทั้งนี้คณะดำเนินงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีได้ขอความร่วมมือคณะบริหารศาสตร์ในการกำกับลำดับการแสดง คณะบริหารศาสตร์โดยงานกิจการนักศึกษา คณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 80 คน จึงได้จัดทำโครงการและร่วมเป็นคณะดำเนินงานการแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี หรือ 113 ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปี 2557 นี้ได้จัดให้เป็นงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 222 ปี แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาลัยประเทศราช เมื่อ พ.ศ.2335 และย้อนตำนานงานแห่เทียน 113 ปี นับจากกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้ดำริให้มีการแห่เทียนพรรษารอบเมืองแทนการแห่บุญบั้งไฟ เมื่อ พ.ศ.2444

ทั้งนี้ในปี 2557 ถือเป็นปีที่ 2 ที่คณะบริหารศาสตร์ได้ร่วมเป็นคณะดำเนินการโครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยทำหน้าที่ บริหารจัดการ กำกับ ดูแลการแสดงประกอบ แสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค 2557 นี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษา อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เช่น การบริหารจัดการโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับบุคลลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น คณะครู นักเรียน หรือนักศึกษาจากต่างสถาบันที่ร่วมเป็นคณะดำเนินการโครงการ 

จากการได้เข้าร่วมโครงการนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น ถึงวิธีทำงานในสถาณการณ์จริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
2. มีความอดทน มีจิตใจเสียสละและพร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3. ความตรงต่อเวลา และการทำงานให้ทันเวลาที่กำหนด
4. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส โดยการใส่ผ้าพื้นเมืองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนั้น การดำเนินการโครงการยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
1. เครือข่ายกับหน่วยงานราชการภายนอก โดยเฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2. เครือข่ายความร่วมมือในการกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันของนักศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) คือ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. เครือข่ายกับศิษย์เก่า คือ มีศิษย์เก่าซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการโครงการร่วมกับศิษย์เก่า


กำหนดการฝึกซ้อมและดำเนินกิจกรรมงานแสดง แสง เสียง ประกอบแสง เสียง
ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

วัน เวลา กิจกรรม
วันที่ 10 ก.ค 57 เริ่มเวลา 14.00 น. ร่วมฝึกซ้อม
วันที่ 11 ก.ค 57 เริ่มเวลา 16.00 น. ดำเนินงานวันที่ 1
วันที่ 12 ก.ค 57 เริ่มเวลา 16.00 น. ดำเนินงานวันที่ 2

 ภาพกิจกรรมโครงการปี 2557

แต่งกายเหมาะสมแก่กาลเทศะ และโอกาส

 

ภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรม แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองขณะดำเนินโครงการ

มีความตรงต่อเวลา และทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะการบริหารโครงการประกอบการดำเนินโครงการ
มีการประชุมวางแผนก่อนดำเนินกิจกรรม รวมถึงมีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน

ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา คณะทำงานจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำงานในสถาณการณ์จริงร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเืพื่อการสื่อสารประกอบและสนับสนุนการดำเนินโครงการ
คือ มีการสื่อสารระหว่างกันด้วยวิทยุติดตามตัว มีการใช้ social network ในการติดต่อประสานงาน

มีเครือข่ายความร่วมมือกับคณะดำเนินงานโครงการของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เทศบาล นครอุบลราชธานี

 

ขอเชิญเข้ารับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:09 น.

ขอเชิญเข้ารับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม จำนวน ๓ คน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยตามกำหนดการดังนี้

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.           ลงทะเบียน

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.        กล่าวเปิดการแสดงวิสัยทัศน์

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.            แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหาฯ ลำดับที่ ๑

โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.            รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น.            แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหาฯ ลำดับที่ ๒

โดย รองศาสตราจารย์สภาพร  โภคา

๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.            แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหาฯ ลำดับที่ ๓

โดย รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์

๑๒.๑๕ น.                       รับประทานอาหารกลางวัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

รา
 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 25 ปี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:04 น.
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 25 ปี  หลักสูตร คูณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย   (ในระหว่างวันที่  30 - 31 กรกฎาคม  2557) อาคารเฉลิมพระเกีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ส่งใบสมัครที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 

กำหนดการโครงการนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ พบอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Online

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:27 น.

กำหนดการโครงการนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ พบอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Online

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม 4

table

 

 

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมแข่งขัน Young Financial Star Competition 2014

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:40 น.
นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมแข่งขัน Young Financial Star Competition 2014 เพื่อค้นหานักศึกษาที่มีศักยภาพที่จะเป็นสุดยอดนักการเงินในอนาคต เป็นการแข่งขันระดับประเทศ โดยปีนี้เป็นการแข่งขันปีที่ 11 ของโครงการ โดยมี นศ.ชั้นปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบ 300 คนสุดท้ายจำนวน 5 คน ได้แก่
1.นายอภิวัฒน์ ศรีพุทธิบาล
2.นายไพรัช กาลืมสี
3.นางสาวชลิตา ดินแดง
4.นางสาวกาญจนา อ่อนจังหรีด
5. นางสาวสุกัญญา อัญโย
6.นายอธิวัฒน์ พูลศวัสดิ์
และปัจจุบันการแข่งขันอยู่ระหว่างการแข่งขันรอบ 50 คนสุดท้าย โดย นศ.สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายจำนวน 1 คน คือ นายไพรัช กาลืมสี ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการแข่งขัน (ไฟล์ YFS)
bannera_2
 

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 3 เข้าแข่งขันโครงการ KSS-Studeny Intern Ship

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:07 น.
นายอภิวัฒน์ ศรีพุทธบาล นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 3 เข้าแข่งขันโครงการ KSS-Studeny Intern Ship ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้การลงทุนในตลาดทุน และเพื่อแข่งขันลงทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการแข่งขัน (ไฟล์ KSS)
banner_1
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805