เอกสารดาวน์โหลด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 แบบฟอร์มเสนอโครงการปี2555 1944
22 แผนกลยุทธ์การเงินคณะบริหารศาสตร์2553-2556 1873
23 การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา_คณะบริหารศาสตร์ 1851
24 ระบบและกลไกการจัดทำงบประมาณ_คณะบริหารศาสตร์ 2050
25 คลังเอกสารโครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ 1881
26 ใบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2554 1975
27 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ 1927
28 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขปีการศึกษา 2553 1666
29 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองในสัญญากู้ยืม 1889
30 ใบสมัคร MBA 1011
31 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1093
32 คู่มือการเขียนภาระงาน 2041
33 คู่มือการคิดภาระงาน Load Unit 1471
34 คู่มือแบบฟร์อมงานวิจัยคณะฯ 1021
35 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 1850
36 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 1057
37 แบบฟอร์มขอจ้าง TA 1166
38 ใบสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะฯ 1035
39 ใบสมัครเพื่อสอบตำแหน่งอาจารย์ 1099
40 Instructor Application Form-Revised 806
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

 

 

ระบบประเมินสายวิชาการ


ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

โครงการบุญเข้ากรรม 59


ปฏิทินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 60

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805