เอกสารดาวน์โหลด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 แบบฟอร์มเสนอโครงการปี2555 1719
22 แผนกลยุทธ์การเงินคณะบริหารศาสตร์2553-2556 1640
23 การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา_คณะบริหารศาสตร์ 1579
24 ระบบและกลไกการจัดทำงบประมาณ_คณะบริหารศาสตร์ 1793
25 คลังเอกสารโครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ 1692
26 ใบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2554 1740
27 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ 1708
28 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขปีการศึกษา 2553 1550
29 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองในสัญญากู้ยืม 1724
30 ใบสมัคร MBA 923
31 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 932
32 คู่มือการเขียนภาระงาน 1355
33 คู่มือการคิดภาระงาน Load Unit 1256
34 คู่มือแบบฟร์อมงานวิจัยคณะฯ 929
35 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 1737
36 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 935
37 แบบฟอร์มขอจ้าง TA 1001
38 ใบสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะฯ 932
39 ใบสมัครเพื่อสอบตำแหน่งอาจารย์ 990
40 Instructor Application Form-Revised 741
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805