• ศสม 2557
  • mou_เทศบาลเมืองเดช
  • บุญเข้ากรรม
  • ประการผลสอบ
  • การเงิน

SEPSA

   
 
 

วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขั้นตอนการทำความร่วมมือ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รากแก้ว ม.อุบล ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ทุนการศึกษา

Facebook งานกิจการนักศึกษา

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805